031-712 98 00 support@independia.se

HAR DU KOLL PÅ ELEN I HUSET?

OKULÄR ELINSTALLATIONSKONTROLL

OKULÄR ELINSTALLATIONSKONTROLL

Elinstallationskontrollen är framtagen för att ytterligare försäkra att fastighetsägaren eller innehavaren tagit sitt ansvar. Med innehavare menas en person som genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.

Syftet med den okulära kontrollen är också att underlätta för försäkringsbolag som arbetar med dolda fel försäkringar med utökat skydd för exempelvis elinstallationer. Därför beställs och utförs ofta en sådan här kontroll i samband med en överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannen har i allmänhet större erfarenhet av elinstallationer än en husköpare/ägare. I kontrollen redovisas information som grundar sig på fastighetsägarens uppgifter, allmänt kända ålders/försäkringsmässiga avskrivningar samt uppenbara indikationer på fel. Kontrollen är okulär, vilket innebär att inga ingrepp görs på fastigheten eller dess elinstallationer. Vid eventualla avvikelse kan en rekommendation lämnas om att en behörig elektriker bör kontaktas för vidare kontroll. 

Ett skriftligt protokoll upprättas och kontrollen är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation.

En okulär elinstallationskontroll innebär inte att besiktningsmannen garanterar anläggningens funktion eller att installationen inte är i behov av underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta kan det krävas en utredning av behörig fackman.

Både köpare och säljare av en fastighet kan beställa en okulär elinstallationskontroll.

KÖPARBESIKTNING

Gör din bostadsaffär enkel och smidig både för dig och för köparen.

ENERGIDEKLARATION

Sen 2008 måste alla fastigheter energideklareras inför försäljning.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.

RADONHUS?

Med en snabb radonmätning får du en god indikation på om bostaden du tänker köpa eller sälja har förhöjda radonhalter.