031-712 98 00 support@independia.se

RADON ÄR LÄTT ATT BLI AV MED!

Radon är en oinbjuden gäst som inte behöver vara så svår att bli av med. Om du gjort en radonmätning och fått förhöljda värden är nästa steg att boka en radonbesiktning som utförs av en av våra radonexperter.

RADONBESIKTNING

Om du har för höga värden av den radioaktiva gasen radon i ditt hus löper du onödig hälsorisk och värdet på fastigheten riskerar att försämras.  För att komma till rätta med detta behövs en utbildad besiktningsförrättare som utför en radonbesiktning där hen utreder orsakerna till de höga halterna och föreslår en korrekt åtgärd. I Sverige jobbar myndigheterna aktivt på att minska dödligheten av radon och man kan därför få rotavdrag för att genomföra åtgärder som sänker radonhalten. Att en sakkunnig går igenom huset är ett önskemål för att åtgärden skall bli rätt från början.
Radon har tre olika källor (mark, vatten och byggnadsmaterial) och en utredning syftar till att ta reda på vilken eller vilka av dessa källor som är orsaken till förhöjda radonvärden. Utifrån denna analys dokumenteras i besiktningsprotokoll vilka lämpliga åtgärder som bör företas. Independia erbjuder helhetslösningar för radonproblematiken för alla typer av fastigheter, småhus, flerbostadshus, skolor, arbetsplatser samt andra kommersiella fastigheter.

VAD HÄNDER VID EN RADONBESIKTNING?

U

RADONKÄLLAN

En certifierad besiktningman besöker er bostad och gör en noggrann byggnadsteknings utredning för att lokaliera var de förhöjda radonhalterna kommer ifrån.

VENTILATIONSKONTROLL

Fastighetens ventilationssystemet undersöks och eventuell rengöring, reparationer eller utbyte rekommenderas som första åtgörd.
i

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Ett förslag tas fram av vår besiktningman på vilka åtgärder som borde göras utfifrån den undersökning de utfört av bostaden.

KOSTNADSFÖRSLAG

Ett konkret kostnadsförslag lämnas på de åtgärder som rekommenderats.

HUR BLIR MAN AV MED RADON?

Oavsett vad radonkällan är, så kan man minska radonhalterna avsevärt med olika typ av åtgärder. Vissa är väldigt enkla och kräver mindre sjusteringar i de ventilationssystem som redan finns. Andra åtgärder kräver mer avancerad utrustning. Oavsett var radonet kommer ifrån så måste det åtgärdas och i alla lägen kommer luften och inomhusmiljön avsevärt förbättras efter åtgärderna är utförda. Din och din familjs hälsa kommer bli bättre!

Kategorier

Vill du boka en Radonbesiktning?