031-712 98 00 support@independia.se

RADON ÄR EN HÄLSOFARA

Riksdagens miljömål för 2020

Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2020. Ett delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, är att byggnader inte ska påverka hälsan negativt. Därför ska radonhalten vara lägre än 200 Bq/m3 i alla bostäder år 2020.

LÄS MER

VAD SÄGER ANDRA?

Vad säger Strålsäkerhetsmyndigheten:

Rikt- och gränsvärden för radon

”Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

En stor del av landets kommuner har låtit undersöka radonsituationen. De har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. Men om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör du alltid mäta radon om du bor i en bostad med markontakt, oavsett om du bor i ett riskområde eller inte.

Tänk på att mäta radon i bostaden:

  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • Efter en renovering, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om bostaden är byggd med blåbetong. Det kan betyda att den har extra höga halter av radon i inomhusluften.

 Ta reda på varifrån radonet kommer

Om du konstaterat förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Radonkonsulter kan utföra sådana mätningar ganska snabbt. Med hjälp av mätinstrument avgör de om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Om inte, kontrollerar de exempelvis:
  • Om vattnet kan vara orsaken.
  • Hur huset är konstruerat.
  • Hur ventilationen ser ut.
  • Vilken mark huset står på.
  • Var eventuell jordluft läcker in i huset.
Med dessa mätningar, samt med sin kunskap och erfarenhet som grund föreslår konsulterna sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet 200 Bq/m3.” LÄS MER
”Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Störst risk att drabbas har den som röker.”

Vad säger Boverket?

Vilka gränsvärden gäller?                                                                 

”Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Radon är en osynlig och luktfri gas och det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften.”

LÄS MER

RADONHUS?

Med en snabb radonmätning får du en god indikation på om bostaden du tänker köpa eller sälja har förhöjda radonhalter.

LÅNGTIDSMÄTNING

Beställ en långtidsmätning för att få exakt udnerlag inför eventuella åtgärder.

RADONÅTGÄRDER

Vilken åtgärd just din bostad kräver beror på var radonet kommer ifrån.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.